اخبار دانشگاه

سمینار ـ کارگاه بین المللی شهر دوستدار سالمند (Young City for Elderly)، ۱۳۹۴ (با همکاری دانشگاه های جنوا،
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

سمینار ـ کارگاه بین المللی شهر دوستدار سالمند (Young City for Elderly)، ۱۳۹۴ (با همکاری دانشگاه های جنوا،


...
شرکت در پانزدهمین نمایشگاه‌ بزرگ دستاوردهای پژهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳
شرکت در پانزدهمین نمایشگاه‌ بزرگ دستاوردهای پژهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی...
کسب رتبه غرفه برتر در چهاردهمین نمایشگاه‌ بزرگ دستاوردهای پژهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲
کسب رتبه غرفه برتر در چهاردهمین نمایشگاه‌ بزرگ دستاوردهای پژهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی...
×